...Het wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van SZW te wijzigen. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie...

...De AP adviseert over voorstellen van wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De AP constateert dat in het wetsvoorstel enkel het voorgestelde artikel 24, tiende en elfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. De AP adviseert hierover als volgt.

De AP kan zich vinden in het voorstel voor het creëren van een grondslag voor het verwerken van gegevens over gezondheid van slachtoffers van een arbeidsongeval door toezichthouders op de Arbeidsomstandighedenwet, zoals voorgesteld in artikel 24, tiende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet....

...De Memorie van Toelichting bevat evenwel geen onderbouwing waarom deze waarborg op zichzelf staand al als 'passend' in de zin van artikel 9, tweede lid, sub b, van de AVG kan worden beschouwd. De AP mist een motivering waarom er geen andere waarborgen worden geboden, zoals beperkte bewaartermijnen of strikte voorschriften omtrent beveiliging of verdere verwerking.

De AP adviseert om in artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet meer waarborgen met betrekking tot de verwerking van gegevens over gezondheid door de toezichthouders op de Arbeidsomstandighedenwet op te nemen en/of in de bijbehorende Memorie van Toelichting nader te onderbouwen waarom de waarborgen als 'passend' kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 9, tweede lid, sub b, van de AVG.

Alles bij de bron; RijksOverheid