Antwoord op vragen over de samenwerking met Frankrijk voor internetvrijheid

In verband met mijn verhindering op de datum van de conferentie heeft
Frankrijk besloten deze tot nader orde uit te stellen. Nederland zal spoedig in
gesprek gaan met Frankrijk over een mogelijke nieuwe datum, locatie en
modaliteiten van de beoogde conferentie. De inzet van Nederland blijft
daarbij dat de vrijheid van meninguiting op internet het thema van de
conferentie moet zijn, waarbij een zo breed mogelijke groep landen en andere
belanghebbenden betrokken moet blijven.

Nederland onderschrijft de Hadopi-wet niet. Zoals opgenomen in het
regeerakkoord, is Nederland voor een open en vrij internet. Het beleid van het
vorige kabinet dat het beleid "three strikes and you're out" uit de Hadopi-
wetgeving voor Nederland niet acceptabel is, blijft onverkort van kracht.

 

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand ivm de verlenging van de werkingsduur van die wet 

Identificatieplicht

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer zijn er minder vragen en klachten
ontvangen over de identificatieplicht dan bij de verkiezingen voor de gemeenteraden.

Ik zie, gelet op deze uitkomsten, geen aanleiding om voor de komende verkiezing van 2
maart 2011 (aanvullende) maatregelen te treffen op dit onderdeel. Ik wil de verkiezing van
de leden van de provinciale staten eerst afwachten. Bij de evaluatie van die verkiezing zal
het kabinet zich buigen over de vraag of het ook voor de toekomst nodig is dat verlopen
identiteitsdocumenten gebruikt kunnen worden bij het stemmen. En zo ja, hoe en welke
juridische voorziening daarvoor getroffen moet worden.

Vragen / klachten/ opmerkingen ontvangen bij ministerie van BZK

Categorie:                         Burgers: Gemeenten: Totaal: Percentage v/h totaal:

identificatieplicht algemeen:     1             3                4                  3%
identificatieplicht klachten:       5           10              15                 10%

 

Nieuwe aanstaande EU-richtlijn aanvallen op informatiesystemen 

Inhoud voorstel


De richtlijn strekt tot verbetering van de justitiële samenwerking tussen de
lidstaten door onderlinge aanpassing van het strafrecht inzake aanvallen op
informatiesystemen. De richtlijn vervangt het bestaande kaderbesluit van 2005
en komt met een aanvulling hierop. Daarnaast bevat de richtlijn ten opzichte
van het kaderbesluit enkele aanvullingen. Voor een deel zijn deze aanvullingen
ontleend aan het Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa, zoals
strafbaarstelling van het met een technisch hulpmiddel aftappen of opnemen
van gegevensoverdracht via informatiesystemen, alsmede strafbaarstelling van
het voorhanden hebben, verkopen etc. van hulpmiddelen zoals
computerprogrammatuur om daarmee vervolgens een of meer van de in de
richtlijn bedoelde strafbare feiten te begaan.

 

 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha