EU-Fiche inzake mededeling doorgifte van passagiersgegevens (PNR) aan derde landen

Essentie voorstel

In deze mededeling geeft de Europese Commissie aan dat de aanpak van de doorgifte van PNR-gegevens aan landen buiten de EU moet worden herzien. PNR (Passenger Name Record) is een bestand van reisgegevens van een passagier en bevat alle informatie die een luchtvaartmaatschappij nodig heeft om reserveringen te kunnen verwerken en controleren. Het betreft onder andere reisdata en reistraject, contact- en adresgegevens van passagiers. De mededeling van de Commissie heeft betrekking op PNR-gegevens van passagiers die reizen tussen de Europese Unie en een derde land.

Als aanleiding voor de herziening ziet de Commissie de toename van het gebruik van PNR- gegevens. PNR-gegevens worden steeds vaker gebruikt als een regulier en noodzakelijk aspect van de rechtshandhaving. De Commissie wil ervoor zorgen dat er stevige garanties zijn voor de gegevensbescherming en eerbiediging van de grondrechten van passagiers. PNR-gegevens worden momenteel verstrekt door luchtvaart maatschappijen in de EU aan Australië, Canada en de Verenigde Staten op grond van overeenkomsten tussen de EU en deze landen. Deze mededeling zal ook het uitgangspunt vormen voor de sluiting van nieuwe PNR-overeenkomsten met deze landen.

De verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling binnen justitiele inrichtingen te verrichten

De uitbreiding van de dwangbehandeling in de Wet bopz, in werking getreden per 1 juni 2008
Mede gelet op de passage op pagina 6 van de memorie van toelichting, waarin wordt aangegeven dat ook allerlei andere vormen van zorg en maatregelen in het behandelingsplan kunnen worden opgenomen, vragen de leden van de CDA-fractie of ook therapeutische interventies zoals het toedienen van vocht en voeding onder de werking van het wetsvoorstel vallen. Betekent dit ook een wijziging van het beleid en de regelgeving met betrekking tot personen in hongerstaking?

 

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie. Amendement over privacy- en security-eisen bij ‘slimme’ warmte- en koudemeters 

Dit amendement strekt ertoe te regelen dat voor ‘slimme’ warmte- en koudemeters dezelfde privacy- en security-eisen gaan gelden als voor ‘slimme’ gas- en elektriciteitsmeters. Naar het oordeel van de indiener is het logisch voor alle slimme meters een vergelijkbaar privacy- en security-regime in te voeren. Doordat de eigendomsverhoudingen bij warmte- en koudenetten anders zijn dan bij elektriciteits- en gasnetten (er is geen sprake van een verplichte ontbundeling van netbeheerder en productie- en leveringsbedrijf), is de vormgeving van de wettelijke eisen anders dan bij gas- en elektriciteitsmeters. Hierbij wordt in het amendement in het eerste lid van het nieuwe artikel 3 de verplichting opgenomen dat een beheerder geen meetgegevens van een slimme meter afleest indien de afnemer hierom verzoekt; dit naar analogie van het in het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt’

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8-9 november 2010

7. Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen tegen nieuwe vormen van cybercriminaliteit, met name grootschalige aanvallen op informatiesystemen

Tijdens de Raad zal de Commissie de ontwerp-richtlijn presenteren en toelichten. Het doel van dit voorstel is het effectiever bestrijden van (grootschalige) aanvallen op informatie-systemen. De richtlijn vervangt een bestaand kaderbesluit en heeft met name betrekking op strafbaarstelling en strafrechtelijke samenwerking. Het voorstel verplicht de lidstaten er o.a. toe in het voorstel nader omschreven opzettelijke gedragingen strafbaar te stellen en daarop doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties te stellen, waaronder gevangenisstraffen met een maximum van ten minste twee jaar in ernstige gevallen.


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha