Op grond van onze werkzaamheden concluderen wij dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de poiitiegegevens, betrekking hebbende op de in de WPG genoemde artikelen, naar de stand van ultimo december 2018, in opzet, bestaan en werking niet of niet geheel heeft voldaan aan de vereisten, zoals genoemd in de WPG.

Het oordeel heeft betrekking op de zogenaamde verwerkingen genoemd in de WPG. Het hierbij gehanteerde normenkader omvat de door de politie te nemen maatregelen. Tekortkomingen op deze vlakken hebben uiteindelijk geleid tot het geformuleerde oordeel....

...Ondanks de verbeteractiviteiten die opgestart zijn vanuit het landelijk verbeterprogramma is de conclusie voor cyclus 3, periode 2015/2018, dat de politie niet of niet geheel voldoet aan de WPG. De WPG staat niet bovenaan de prioriteitenlijst van de Nationale Politie. Er is er nog steeds veel onbekendheid rondom de WPG en de WPG wordt soms, ondanks de essentie, als last gezien. ...

Uit het onderzoek komt naar voren dat Privacy en in het bijzonder meer attentie en aandacht zouden moeten krijgen, zeker nu de verwachting is dat burgers steeds meer vragen gaan stellen, ook op straat. Met de huidige aandacht in de samenleving voor privacy — mede door de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei jl.— is het belangrijk om bewust om te gaan met het verwerken van politiegegevens.

Het verwerken van politiegegevens vormt het fundament van het bestaan van de politie. De betrouwbaarheid van de politie kan in gevaar komen wanneer er onvoldoende aandacht is voor het goed omgaan met gegevens. Structurele duideiijkheid en borging van de WPG in processen is noodzakelijk.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha