Overheid, Politiek & Wetgeving

Burgers kunnen volgend jaar online aangeven dat hun paspoort of identiteitskaart is vermist of gestolen en het document ongeldig laten verklaren. 

Burgers die hun paspoort of identiteitskaart zijn verloren kunnen dit via een zogeheten C2-formulier aangeven. Volgens de RvIG vergroot de vermissing van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten het risico op misbruik van deze documenten. Om burgers hier bewust van te maken en het belang van een zorgvuldige omgang met reisdocumenten en identiteitskaarten te benadrukken, is het C2-formulier nu aangepast.

Aan het nieuwe formulier is toegevoegd dat een burger die in een periode van vijf jaar ten minste drie Nederlandse reisdocumenten of identiteitskaarten zonder plausibele reden als vermist opgeeft, kan worden opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Een opname in dit register heeft gevolgen voor het aanvragen van een nieuw Nederlands reisdocument.

In het Register paspoortsignaleringen zijn namelijk de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden en personen van wie het paspoort vervallen verklaard is. Iemand die in het RPS is opgenomen kan tegen die registratie geen bezwaar aantekenen of ertegen in beroep gaan. Bezwaar en beroep zijn pas mogelijk als een aanvraag voor een reisdocument wordt geweigerd door de instantie die het reisdocument uitgeeft...

...Hoewel er al ruim acht jaar over StopID wordt gesproken staat voor begin volgend jaar een eerste pilot gepland. In maart van dit jaar maakte staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering bekend dat StopID naar verwachting halverwege 2023 voor alle burgers beschikbaar zal zijn.

Alles bij de bron; Security


 

Het kabinet komt met een wettelijke regeling voor bulkdatasets met de bedoeling dat de inlichtingendiensten straks meer tijd krijgen voor het beoordelen van bulkdatasets dan nu het geval is. Dat laten minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en minister Ollongren van Defensie weten in een reactie op de beslissing van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat vijf bulkdatasets van de diensten moeten worden vernietigd.

De AIVD en MIVD hebben bulkbevoegdheden waardoor ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen van miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel gaat over mensen waar de diensten geen onderzoek naar doen of zullen gaan doen. Dat doen de inlichtingendiensten om een klein deel binnen te kunnen halen dat wél relevant is voor een onderzoek. Vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd. De bulkdatasets mogen op dit moment maximaal anderhalf jaar worden bewaard....

...Waar Bits of Freedom stelde dat de beslissing van de CTIVD laat zien dat de geheime diensten zich niet laten begrenzen door regelgeving, stellen de ministers dat de beslissing bevestigt dat de huidige wetgeving tekort schiet voor de omgang met bulkdatasets. Ook wijzen Bruins Slot en Ollongren naar het eindrapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 (ECW), waarin een nieuw regime voor bulkdata wordt aangeraden. De diensten krijgen dan drie jaar voor het beoordelen van bulkdatasets.

Alles bij de bron; Security


 

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets met privégegevens over burgers vernietigen. Dat oordeelt toezichthouder Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, omdat de diensten deze datasets te lang hebben bewaard.

Het gaat om vijf grote 'bulkdatasets' die zijn verkregen via hacks. Deze zouden binnen de wettelijk verplichte termijn van maximaal anderhalf jaar moeten zijn vernietigd. Volgens Stehouwer hebben de inlichtingendiensten zich ook niet aan de wettelijke regels gehouden bij de beoordeling van de relevante van de datasets. 

Daarnaast konden de inlichtingendiensten niet aannemelijk maken waarom ze afweken van de wettelijke termijn. Dat betekent dat het bewaren ervan 'onrechtmatig en onbehoorlijk' is, zo concludeerde de toezichthouder.  "Het verzamelen van zo’n bulkdataset betekent dat je van alles binnenkrijgt. De diensten weten dat het overgrote gedeelte niet gebruikt gaat worden ter bescherming van de nationale veiligheid: de mensen zullen nooit onderwerp van het onderzoek zijn of worden. Een bulkdataset is geen bulklading graan, waarvan iedere korrel relevant is. Daarom is het snel verwijderen van de niet-relevante gegevens een belangrijke voorwaarde. Als dat niet blijkt te gebeuren, vinden wij dat zowel onrechtmatig, vanwege de overschrijding van de bewaartermijn, als onbehoorlijk, tegenover de burger."

Het oordeel van de Ctivd betekent dat de datasets binnen twee weken moeten worden vernietigd. In een interview met het NRC zegt voorzitter Addie Stehouwer dat de vorige verantwoordelijke minister, Kajsa Ollongren van D66 een betere wettelijke regeling had moeten optuigen voor de bewaartermijnen. "We hebben ons al eerder hardop afgevraagd of de maximum bewaartermijnen van een jaar, met een verlenging van een half jaar, wel uitvoerbaar is", zegt Stehouwer. De klacht, op basis waarvan de Ctivd onderzoek kan doen, werd vorig jaar ingediend door Bits of Freedom.

De inlichtingendiensten hebben zich in het verleden verzet tegen een advies van de Ctivd om bulkdatasets te vernietigen. Ze vonden dat de volledige datasets belangrijk waren voor het beschermen van de nationale veiligheid en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, legde het advies van de Ctivd naast zich neer. Er kwam wel een nieuwe regeling die bepaalde dat de inlichtingendiensten de gegevens zo lang mochten bewaren als ze noodzakelijk vonden, mits er elk jaar een nieuwe beoordeling volgde of de datasets nog relevant waren. "Die regeling is een dode letter gebleken", zegt Stehouwer nu.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het kabinet gaat in voorbereiding op een mogelijk nieuwe coronagolf later dit jaar de juridische grondslag van een coronatoegangsbewijs onderzoeken. Dat laat minister Kuipers van Volksgezondheid in de nadere uitwerking van de lange termijn corona-aanpak weten.

Het kabinet werk nu aan een aanpassing van de Wet publieke gezondheid om verplichtende maatregelen voor het bestrijden van infectieziekten door te kunnen voeren. In het eerste deel van deze aanpassing wil het kabinet een structurele grondslag creëren om bij de infectieziektebestrijding van A-ziekten, waaronder corona, verplichtende maatregelen op te kunnen leggen.

Omdat de eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid is gericht op het creëren van structurele grondslagen voor maatregelen voor de bestrijding van epidemieën in het algemeen, is het coronatoegangsbewijs hierin niet opgenomen. Het kabinet zegt de komende tijd met sectoren in gesprek te gaan om te kijken of het coronabewijs in bepaalde omstandigheden een gewenste maatregel kan zijn. In het verlengde daarvan wordt gekeken of hiervoor een aanvullende wettelijke grondslag nodig is. 

Alles bij de bron; Security


 

Het is niet bekend hoeveel mensen door de NCTV op internet zijn/worden gevolgd.

De NCTV hield, onder meer met nepaccounts, op internet lange tijd trends en maatschappelijke ontwikkelingen bij. Daarbij werden, al voor de coronacrisis, ook personen gevolgd, zoals kritische politici en influencers. De Kamercommissie Justitie en Veiligheid vroeg minister Dilan Yesilgöz om hoeveel personen dat ging.

Volgens Yesilgöz werd niet actief gekeken naar persoonsgegevens. ‘Wel waren er online stukken en discussies op sociale media die de NCTV las, waarin (bijzondere) persoonsgegevens stonden’. Er werden geen persoonsdossiers bijgehouden en dus is niet exact vast te stellen van hoeveel personen persoonsgegevens zijn verwerkt. ‘Indien iemand een AVG-verzoek doet bij de NCTV wordt de betrokkene geïnformeerd óf en op welke wijze zijn of haar gegevens zijn verwerkt’, aldus de minister.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

Het kabinet heeft binnen de Europese Unie nog geen positie ingenomen over de invoering van een Europees patiëntendossier, zo heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten. 

Onlangs stelde het kabinet dat het positief is over het plan voor een Europees digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken en ervoor zorgt dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming.

Binnen de Tweede Kamer maken verschillende partijen zich echter zorgen. "Kan het kabinet bevestigen dat er nog geen standpunt zal worden ingenomen of dat er nog geen onomkeerbare stappen worden gezet?", zo vraagt de PVV aan minister Kuipers. Ook de SP wil van de bewindsman weten of het kabinet kan garanderen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet voordat de Tweede Kamer het onderwerp heeft kunnen bespreken.

"Op dit moment heeft de Tweede Kamer een behandelvoorbehoud geplaatst op het Europese voorstel. Tijdens de EPSCO zal ik ook aangeven dat ik nog geen specifieke positie kan en zal innemen totdat het voorstel met de Tweede Kamer is besproken en het behandelvoorbehoud is opgeheven", laat Kuipers als reactie weten. EPSCO is de afkorting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken.

Alles bij de bron; Security


 

Eén landelijke database waarin de vingerafdrukken, pasfoto's en handtekeningen worden opgeslagen van alle Nederlanders die een identiteitskaart of paspoort aanvragen. Staatssecretaris van Digitale Zaken Alexandra van Huffelen overweegt zo'n centrale databank uit efficiëntie- en fraudeoverweging.

Van Huffelen presenteerde in het voorjaar een voorstel voor de wijziging van de zogeheten Paspoortwet uit 1991, waarin de regels over het Nederlandse paspoort, de identiteitskaart en de verstrekking van reisdocumenten.

De belangrijkste wijziging die de staatssecretaris voorstelt (pdf), betreft de inrichting van een databank waarin biometrische informatie, zoals pasfoto's vingerafdrukken en handtekeningen, voor alle gemeenten beschikbaar zijn op een centrale plek. Tot dusver bewaarde elke gemeente deze gegevens zelf, om een nieuwe aanvraag te kunnen vergelijken met de vorige.

Het is niet voor het eerst dat de regering een centrale biometrische databank voorstelt. Tussen 2009 en 2011 was zoveel weerstand tegen vergelijkbare plannen, dat de ontwikkeling van de database werd gestaakt. Er kleven namelijk privacybezwaren aan, iets wat destijds zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) inzag.

Ook uit de recente consultatie blijkt weerstand tegen het plan van Van Huffelen. Nu die is afgerond, is de verwachting dat de staatssecretaris binnenkort met een aangepast voorstel voor wetswijziging komt. Het is niet bekend wanneer.

Alles bij de bron; Computable


 

Minister Bruins Slot (BZK) en Minister Ollongren (Defensie) sturen de Eerste Kamer een brief van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) van 30 mei 2022 met haar eerste tussentijdse bevindingen met betrekking tot het verscherpt toezicht op de uitvoering van kabelinterceptie door de AIVD en MIVD...

...De CTIVD constateert wel dat er vanaf de start van kabelinterceptie op aspecten onrechtmatig is geïntercepteerd. De verklaring hiervoor lag in de inrichting van de technische keten.  De gegevens die onrechtmatig via de kabel zijn geïntercepteerd zijn wel te relateren aan onderzoeksopdrachten van de diensten waarvoor rechtmatige etherinterceptie plaatsvindt. Toen de onvolkomenheden aan het licht kwamen, hebben de diensten de desbetreffende data vernietigd. 

De CTIVD en de diensten zijn na constatering van de CTIVD direct in dialoog gegaan over de aard en impact van de onrechtmatigheden, hoe deze te herstellen, consequenties ervan te mitigeren en verder te voorkomen. De diensten hebben vervolgens technische maatregelen genomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing in het interceptieproces en het ontoegankelijk maken van de gegevens via het beperken van de autorisaties. De CTIVD heeft geconstateerd dat het inrichten van de interceptieketen complex is. De door de CTIVD geconstateerde incidenten zijn exemplarisch voor de complexiteit van deze keten...

...De CTIVD staat daarnaast stil bij de techniekafhankelijke wijze waarop de selectieverzoeken zijn geformuleerd, terwijl de Wiv 2017 techniekonafhankelijk is geformuleerd. Hiermee is in de praktijk een nieuw vraagstuk ontstaan, namelijk of selectie techniekonafhankelijk mag worden ingezet...

...De CTIVD streeft ernaar later in 2022 een volgende rapportage inzake de implementatie van kabelinterceptie aan te bieden.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

In de Kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering zet het kabinet uiteen hoe de digitale transitie van de samenleving de komende jaren in goede banen geleid kan worden.

Daarbij legt het kabinet de vinger op de zere plek: het is vanwege risico’s als machtsconcentraties, de verspreiding van desinformatie en de algoritmische manipulatie van burgers een uitdaging om publieke waarden – zoals veiligheid, rechtvaardigheid en democratie – te beschermen en te bevorderen.

Het kabinet realiseert zich dat deze uitdagingen om doortastende normering vragen, en dat dit in het verleden onvoldoende heeft plaatsgevonden. Het kabinet blijft daarbij de nadruk leggen op een breed begrip van publieke waarden, waar niet alleen privacy en veiligheid, maar ook waarden als duurzaamheid en autonomie toe behoren.

In dit Bericht aan het parlement formuleert het Rathenau Instituut vier overwegingen voor de uitwerking van de kabinetsvisie. Het Rathenau Instituut moedigt het parlement, en het kabinet, aan om:

1. toe te zien op de effectiviteit van digitale innovaties in het publieke domein;

2. bij overheidsorganisaties te investeren in de vaardigheid om publieke waarden af te wegen;

3. innovatie en normering in samenhang te zien;

4. ook in uitzonderlijke tijden publieke waarden zorgvuldig te wegen.

We lichten de punten hieronder toe....

Alles bij de bron; Rathenau


 

Dragen slimme camera’s in stadions bij aan het signaleren van mensen met een stadionverbod op tribunes tijdens voetbalwedstrijden en in hoeverre is het juridisch mogelijk om in en rondom stadions een verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals capuchons of sjaals in te stellen, om het daarmee lastiger te maken voor eventuele relschoppers om zich in anonimiteit te hullen?

Dat wil Michiel van Nispen (SP) weten van minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

De SP vraagt de minister eveneens naar diens standpunt of een stadionverbod gecombineerd zou moeten worden met een (digitale) meldplicht rondom voetbalwedstrijden.

“Klopt het dat er al jaren een digitale meldplicht bestaat, maar dat deze maatregel niet of nauwelijks wordt gebruikt in de praktijk? Waarom is er de afgelopen jaren weinig voortgang geweest op het gebied van de digitale meldplicht? Wat wordt hiertoe verwacht van de clubs en de KNVB en hoe kan de overheid hieraan bijdragen?”

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!