Overheid, Politiek & Wetgeving

De Nederlandse privacytoezichthouder schrijft in een advies aan de minister dat de wet moet worden aangepast voor die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het advies gaat over de Wet toekomst accountancysector.

Onderdeel van de wet is dat accountantskantoren in bepaalde gevallen individuele accountants moeten beoordelen 'op basis van kwaliteitsindicatoren'. Die rapportages worden openbaar beschikbaar. Dat keurt de Autoriteit Persoonsgegevens af.

Het rapporteren over en vervolgens openbaar maken van prestaties op naam van de accountant levert 'een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken accountant op', schrijft de AP

De toezichthouder zegt dat het huidige wetsvoorstel die privacyinbreuk niet rechtvaardigt. De minister kan niet aantonen dat de belangen van die kwaliteitsverbetering opwegen tegen de privacyinbreuken. Sterker nog, in het wetsvoorstel is die belangenafweging volgens de waakhond helemaal niet gemaakt.

Daarnaast zijn er te weinig manieren om de privacyimpact te beperken. De AP noemt daar verschillende opties voor, zoals de mogelijkheid een score aan te vechten voor die openbaar wordt. Zulke voorbeelden staan niet in het wetsvoorstel opgenomen. Tot slot ontbreekt een bewaartermijn in de wet waardoor niet duidelijk is hoe lang gegevens opgeslagen blijven.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het kabinet zal een motie van de Partij voor de Dieren die oproept tot het in stand houden van end-to-end encryptie uitvoeren en Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet steunen. De motie werd met 128 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Alleen het CDA, ChristenUnie en de SGP stemden tegen.

Wel blijft wetenschappelijk onderzoek naar het verkrijgen van toegang tot versleuteld materiaal mogelijk. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. 

....Geregeld stellen experts dat inlichtingendiensten in een "gouden eeuw van surveillance" leven. Het aftappen van versleutelde berichten is lastiger geworden, maar zoveel andere vormen van surveillance zijn tegenwoordig veel eenvoudiger.

Daarnaast kan de metadata die wel beschikbaar is vaak zeer veel informatie over het privéleven van iemand prijsgeven en met wie, wanneer en op welk moment er is gecommuniceerd.

Alles bij de bron; Security


 

De Tweede Kamer stemde dinsdag unaniem voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat patiëntgegevens straks digitaal kunnen worden uitgewisseld. 

In april werd het wetsvoorstel al goedgekeurd in de ministerraad. Het wetsvoorstel werd al in 2018 voorgedragen door voormalig minister Bruno Bruins. Hij wilde in 2018 al dat de toestemmingsvraag voor het delen van gegevens zou verdwijnen. Patiënten moeten tot op heden namelijk toestemming geven voor het elektronisch delen van gegevens.

Door de Wegiz wordt het verplicht voor zorginstellingen om dit stap voor stap in te voeren. Voordat het zover is moet de wet nog wel langs de Eerste Kamer.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Burgers kunnen straks digitaal zien welke organisaties hun gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) hebben opgevraagd en waarom. Daarnaast zal de BRP de bron voor de nog te ontwikkelen digitale id-wallet vormen. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer over de doorontwikkeling van de BRP weten.

De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Zo houden gemeenten persoonsgegevens van burgers bij in de BRP, zoals wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen.

Sinds maart van dit jaar kunnen burgers via MijnOverheid inzien welke organisaties hun BRP-gegevens automatisch ontvangen als er een gegeven van die burger wijzigt, bijvoorbeeld het adres bij verhuizing. Straks zal ook het "protocolleringsoverzicht van verstrekkingen" uit de BRP digitaal beschikbaar komen. Het overzicht bestaat uit de organisaties die gegevens hebben gekregen waarin naast gegevens van de organisatie, ook een toelichting is opgenomen, waarin de grondslag van de verstrekking wordt uitgelegd.

Alles bij de bron; Security


 

De CoronaMelder-app, die ons waarschuwde als we in de buurt waren geweest van een besmette persoon, blijft buiten werking. Dat meldt zorgminister Ernst Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.

Het aantal coronabesmettingen is nu relatief klein en er worden nog maar weinig mensen met corona opgenomen in ziekenhuizen en op de ic's. "Daarom is verdere verlenging van de wet niet noodzakelijk", schrijft de minister in zijn brief.

Alles bij de bron; NU


 

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 steunt het voorgestelde zorgakkoord van het kabinet niet. Volgens NU'91 is er in het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) te weinig financiële ruimte om de lonen in de zorg te kunnen verhogen en wordt de werkdruk voor zorgprofessionals niet verlicht...

...Verder noemt NU'91 het onacceptabel dat zijzelf en andere vakbonden niet zijn betrokken bij het concept voor het zorgakkoord zoals het er nu ligt.

De Landelijke Huisartsenvereniging meldde maandagavond het akkoord niet te tekenen vanwege onvoldoende vertrouwen. Ook ActiZ, een van de grootste brancheorganisaties van de Nederlandse zorg, liet diezelfde avond weten het akkoord nu niet tekenen.

Alles bij de bron; BNR


 

Vraag 2; In hoeverre vindt u het wenselijk dat commerciële bedrijven het ontwikkelen van medische apps - waarbij gevoelige medische data wordt verwerkt – sponsoren, terwijl deze bedrijven ook een commercieel belang hebben bij de inhoud van deze data?

Antwoord vraag 2; Voorop staat dat gegevens over de gezondheid van personen tot de meest gevoelige gegevens behoren en dat deze gegevens op uitermate zorgvuldige wijze bewaard moeten worden en dat effectieve maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat zij uitlekken.

De staatssecretaris van BZK en ik betreuren dat dit heeft plaatsgevonden en zetten ons in om bijzondere persoonsgegevens goed te (blijven) beschermen. Het is primair aan zorgaanbieders zelf om te zorgen dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving en daar goede voorzieningen voor te treffen. Daarnaast is goede controle op de naleving van deze regels noodzakelijk. Wij vinden het echter niet per definitie onwenselijk dat commerciële bedrijven medische apps ontwikkelen...

...Gegevens over de gezondheid vallen onder de bijzondere categorieën persoonsgegevens die onder de AVG extra bescherming genieten. Het uitgangspunt daarbij is dat de verwerking van gezondheidsgegevens verboden is, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen. Een van die uitzonderingen is dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van deze gegevens voor specifieke doelen....

...Voor degenen die geen medisch beroepsgeheim hebben, maar wel beroepsmatig op de hoogte raken van behandelgegevens van de patiënt, zoal ICT-ers, geldt overigens een afgeleid medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat voor hen dezelfde regels gelden als voor hulpverleners.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Ook Patiëntenfederatie Nederland gaat akkoord met het Integraal Zorgakkoord. 'Patiënten zullen op termijn baat hebben bij het akkoord, denkt de club, maar 'veel komt wel aan op de uiteindelijke invulling', zegt directeur Dianda Veldman...

...De organisatie is ook blij met het betere inzicht in medische gegevens voor de patiënten die ze betreffen en met de mogelijkheden tot uitwisseling ervan met zorgverleners...

...Belangenorganisatie voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten MIND kon zich er echter niet in vinden.

Alles bij de bron; BNR


 

Bert Hubert, toezichthouder op de geheime diensten, legt zijn functie neer vanwege grote zorgen over een aanstaande inlichtingenwet. Hubert was sinds 2019 de technische expert van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De TIB keurt vooraf hacks, kabeltaps en andere gevoelige operaties van inlichtingendiensten AIVD en de MIVD goed.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie willen met een nieuwe wet de inlichtingendiensten effectiever maken door bijvoorbeeld het aftappen van internetkabels en het hacken van apparaten makkelijker te maken. De wet is tijdelijk en geldt alleen voor operaties die gericht zijn tegen landen met „offensieve cyberprogramma’s” zoals China en Rusland. 

Het toezicht op de diensten wordt ingrijpend gewijzigd: de toets vooraf wordt beperkt en in plaats daarvan moet de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) tijdens en na operaties in de gaten houden of de diensten zich aan de wet houden. Dat zou sneller en ‘dynamischer’ zijn en beter passen bij het werk van de diensten, vindt het kabinet. Deze maand moet het wetsvoorstel naar het parlement gaan.

Hubert, een software-ontwikkelaar met een verleden bij de AIVD, schrijft vrijdag in zijn ontslagbrief aan premier Mark Rutte (VVD) dat hij „als persoon” moeite heeft met de voorgestelde uitbreidingen van de bevoegdheden van de diensten én zich af te vragen hoe zinvol de controle van de TIB onder de nieuwe wet nog zal zijn. „De diensten krijgen veel ruimere bevoegdheden en daar voel ik me niet goed bij”, zegt hij in een toelichting op zijn vertrek. „Die gaan veel te ver.”

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]


 

Gemeenten komen de verplichtingen uit de Europese privacywet slecht na, bleek uit ons onderzoek dat we met de vierde verjaardag van de Algemene verordening gegevensbescherming publiceerden. We namen daarbij de tien grootste gemeenten van Nederland onder de loep.

Slechts één gemeente (de gemeente Utrecht) scoorde een voldoende op alle onderzochte punten. De andere negen gemeenten bleken de basis onvoldoende op orde te hebben, te weinig verantwoording af te leggen, te weinig privacycapaciteit in huis te hebben en/of te lang te doen over AVG-verzoeken.

Als zoveel grote gemeenten zo slecht scoren hoe is het dan gesteld bij kleinere gemeenten?  Dat vroegen ook GroenLinks (Bouchallikht) en de SP (Leijten) zich af. De verantwoordelijke staatssecretaris (van Huffelen) gaf afgelopen week, mede namens de verantwoordelijke ministers, antwoord op de vragen.

De staatssecretaris geeft aan dat “de samenleving van de overheid mag verwachten dat ze de huishouding op orde heeft en dat de overheid zelf voldoet aan de standaarden van het gegevensbeschermingsrecht”. Ze gaat daarom in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en wil een concreet plan ontvangen waaruit blijkt hoe de Algemene verordening gegevensbescherming op orde gebracht kan worden.

Bits of Freedom juicht het toe dat het kabinet haar verantwoordelijkheid neemt en in gesprek treedt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om tot structurele oplossingen te komen. Burgers zijn afhankelijk van de overheid en in veel gevallen verplicht hun gegevens te delen met gemeenten. Ze moeten er dan ook op vertrouwen dat de overheid op een veilige en betrouwbare manier omgaat met die gegevens.  Wij denken uiteraard graag mee over mogelijke oplossingsrichtingen en moedigen vooral aan ook in gesprek te gaan met Functionarissen Gegevensbescherming.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!