45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Politiek en Overheid

Input Vrijbit op concept wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Onderwerp: Consultatie Regels voor het afnemen, bewaren,verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk lichaamsmateriaal voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor.

Mevrouw de Minister,

Stelling Burgerrechtenvereniging Vrijbit: Ambtelijk herhaald Concept Wetsvoorstel Wzl onacceptabel

Op 24-4-2017 introduceerde u, in licht gewijzigde vorm, opnieuw een concept wetsvoorstel waarbij net als in uw eerdere opzet op 5-8-2011 lichaamsmateriaal wat wordt of in het verleden ooit werd afgestaan voor de directe zorgverlening, zonder toestemming van de betrokkenen, kan worden bewaard voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijsdoeleinden, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of cosmetische producten EN beschikbaar wordt gesteld voor politie- en justitiediensten. [ noot 1]

Wij verzoeken u ten sterkste om (ook deze keer) dit voorstel in te trekken. Waarbij we u ook in een breder kader verzoeken om (eindelijk eens) op te houden met deze en álle andere pogingen vanuit de regering om de medische persoonsgegevens van de gehele bevolking te verzamelen en te gebruiken waar deze door de mensen om wiens lichaamsmateriaal en Genetische DNA blauwdruk uitsluitend beschikbaar worden gesteld voor het verlenen van zorg aan een persoon binnen de behandelrelatie van direct bij een specifieke behandeling betrokken zorgverlener....

...Dat er door de Rijksoverheid en ter zake bevoegde toezichthouders op publieke belangen geen adequate actie is ondernomen op het gegeven dat men verzamelaars en verwerkers van medische gegevens diende te verplichten tot het naleven van de wet achten wij laakbaar. Dát is nu bij uitstel namelijk en zaak van groot maatschappelijk belang. 

Dat de wetgever dit verwijtbare gedrag vertoonde is mede oorzaak van het feit dat de burger het vertrouwen kwijtraakt in de oprechtheid van een overheid die de belangen van de burger behartigt.

Dat u als minister dit verwijtbare nalaten rechtstreeks vanuit VWS, dan wel via aansturing van de daartoe aangewezen toezichthoudende instanties nu gebruikt voor de belangen van een datagulzige overheid die linksom of rechtsom zich de medische en biometrische data van iedere inwoner wenst toe te eigenen bestempelen wij als onethisch, onrechtmatig en een bij voorbaat historische blamage.

Alles bij de bron; pdfBurgerrechtenvereniging Vrijbit


DigiD verzamelartikel over inloggen & de opvolger E-Id

Het inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord op sites van de overheid zal op termijn niet meer kunnen. Het beveiligingsniveau van deze manier van inloggen is te laag en de overheid acht het niet veilig om dit zo te blijven doen. DigiD zal wel blijven werken met naast het wachtwoord een code uit een sms of uit de app van DigiD.

Ook komt er een rijbewijs en id-kaart met DigiD-chip uit. Het rijbewijs zal beschikbaar zijn in de eerste helft van 2018, de identiteitskaart volgt daarna, zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een rapport over de voortgang van nieuwe manieren inloggen op overheidswebsites. 

De overheid is al jaren bezig met eID, een systeem van inloggen met meerdere systemen op websites van de overheid en bedrijven. Naast DigiD moeten er daarom meer systemen komen om in te loggen, die de overheid indeelt in betrouwbaarheidsniveaus. Hoe gevoeliger de gegevens zijn waar het inloggen toegang toe geeft, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau moet zijn. Het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord is van het laagste niveau, de optie met een chip op het rijbewijs is onderdeel van een hoog niveau.

In de brief wordt een onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat Nederlanders nog sceptich tegenover de opvolger van DigiD staan. Men begrijpt niet waarom een nieuwe inlogmethode wenselijk is en waarom het op zoveel verschillende manieren moet kunnen. "Gevoel speelt bij eID een belangrijke rol; DigiD is vertrouwd, er is scepsis jegens het onbekende," schrijft demissionair minister Ronald Plasterk. Hij verwacht dan ook dat we er wel aan gaan wennen zodra het nieuwe systeem op grote schaal wordt uitgerold.

Alles bij de bronnen; Tweakers & CompIdee


 

Eerst wet journalistieke bronbescherming er door, dan pas over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III spreken

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie hield dinsdag 20 juni een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. Volgens NVJ-secretaris Thomas Bruning houdt de wet geen rekening met journalistieke bronbescherming. Dit wetsvoorstel ligt nog steeds in de Tweede Kamer en moet eerst worden aangenomen voordat CCIII kan worden aangenomen. Sinds 2000 ligt er al een dringend advies van de Raad van Europa om wetgeving op dit op dit punt in te voeren in de lidstaten.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst besprak een twintigtal deskundigen met senatoren over  de noodzaak en het belang van de voorgestelde wetgeving; de te respecteren privcaywetgeving, databescherming en Europees kader, en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III  werd een jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie besprak na de deskundigenbijeenkomst de wijze van verdere behandeling van de beide wetsvoorstellen.

Alles bij de bron; NVJ


 

Pilot met online burgerdossier Groningen gaat door

Het college van Groningen is akkoord gegaan met een pilot waarmee honderd inwoners een eigen online burgerdossier krijgen. Burgers kunnen met het dossier zelf bepalen welke gegevens ambtenaren mogen gebruiken en inzien. Ook kunnen ze zelf gegevens wijzigen.

Het is de allereerste keer in Nederland dat burgers hiermee aan de slag gaan. In een aantal Europese landen waaronder Estland en Denemarken gebeurt dit al en daar werkt het uitstekend’, zo vertelde D66-raadslid Wieke Paulusma. 

Gemeenten zijn door de decentralisaties in 2015 ook verantwoordelijk voor het sociaal domein. Ze beschikken daardoor over veel gevoelige informatie van bewoners. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van medicijngebruik en de financiële situatie. Burgers kunnen met het online burgerdossier zelf aangeven welke informatie verwerkt en ingezien mag worden door ambtenaren. Doordat burgers zelf bepalen welke gegevens gemeenten kunnen zien en gebruiken, worden zij volgens Paulusma meer zelf verantwoordelijk voor hun privacy, maar ook meer zelfredzaam. Daarnaast ziet Paulusma ook de werkdruk kleiner worden doordat er minder administratie wordt gevoerd. 

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur


 

Hoorzitting Eerste Kamer over wetsvoorstel ANPR

Op dinsdag 20 juni as. houdt de Eerste Kamer een hoorzitting ("deskundigenbijeenkomst") over twee controversiële wetsvoorstellen: het wetsvoorstel over Automatische Nummerplaatregistratie (ANPR) en het wetsvoorstel Computercriminaliteit III ("politie-hackwet").

Op verzoek van de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie diende Privacy First daartoe vorige week een beknopte position paper in over het wetsvoorstel ANPR. Klik HIER voor de versie in pdf. De hoorzitting is openbaar en zal op internet live te volgen zijn. Klik HIER voor meer informatie, het volledige programma en alle sprekers.

Alles bij de bron; PrivacyFirst


 

Wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens

Voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.

Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.

Dit document is een bijlage bij; Nader rapport bij wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Fiscus onderwerp van AP onderzoek wegens BSN in btw-nummers zzp'ers

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek gestart of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp'ers. 

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude, aldus de AP.

Het BSN van zzp'ers is integraal opgenomen in hun btw-identificatienummer. Zzp'ers hebben de verplichting om hun btw-nummer aan (potentiële) klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op facturen. Vorig jaar werden er nog Kamervragen (pdf) gesteld over het risico op identiteitsfraude en privacyschending voor zelfstandigen doordat zij verplicht zijn hun btw-nummer openbaar te maken. Zelfstandigen hebben de toezichthouder verzocht om zich hier over uit te spreken.

Bron; Security


 

Kamerbrief met reactie op onderzoek naar privacyschending Facebook

Staatssecretaris Dijkhoff informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van de van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de privacyschending door Facebook op de hoogte te brengen van de uitkomsten, de resultaten en de consequenties daarvan. 

...Met de publicatie van het rapport van definitieve bevindingen (openbare versie en de bijlage) van 21 februari 2017 heeft de AP haar onderzoek naar het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen in Nederland door het Facebook-concern afgerond.  De AP is haar onderzoek eind 2014 gestart, naar aanleiding van de (aankondiging van de) wijziging van het gegevensbeschermingsbeleid van het concern per 1-1-2015. 

De AP concludeert dat Facebook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreedt onder meer door gebruikers onvolledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. Ook heeft de AP vastgesteld dat Facebook bijzondere gegevens van gevoelige aard gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.

Alles bij de bron; RijksOverheid