45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Overheid, Politiek & Wetgeving

Staatscommissie oppert bindend referendum en constitutioneel hof

Een bindend correctief referendum zou een middel kunnen zijn om de democratie in Nederland te versterken. Ook zou het goed zijn de formateur rechtstreeks te kiezen en zou de komst van een constitutioneel hof de rechtstaat kunnen versterken. Dat zijn enkele "mogelijke oplossingen" die de staatscommissie donderdag presenteerde...

...Dat de commissie voor een bindend referendum pleit, is opmerkelijk. Het kabinet is namelijk in een vergevorderd stadium om het raadgevend referendum af te schaffen. Alleen de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. De commissie stelt dat het referendum de kiezer de mogelijkheid biedt om meer directe invloed uit te oefenen. De variant waar de uitslag moet worden overgenomen verdient wat de commissie betreft de voorkeur, omdat een niet-bindende variant voor onduidelijkheid kan zorgen bij de bevolking. 

De commissie keek ook naar mogelijkheden om de rechtstaat te versterken. Er wordt aangeraden om een constitutioneel hof op te richten dat wetten aan de grondwet toetst. Dat moet voorkomen dat rechters wetten achteraf alsnog moeten toetsen aan internationale verdragen en daardoor op ongewenste wijze "in politiek vaarwater" terechtkomen.

Alles bij de bron; NU


 

Politie krijgt brede hack-bevoegdheid

Volgende week stemt de Eerste Kamer over een wet die de politie de bevoegdheid geeft om iedere computer of smartphone te kunnen hacken. In dit verband verzond Privacy First vandaag onderstaande oproep aan alle relevante Kamerleden:

Geachte Kamerleden,

Op dinsdag 26 juni as. stemt u over het controversiële wetsvoorstel Computercriminaliteit III, dat de politie de bevoegdheid geeft om vrijwel ieder apparaat te kunnen hacken...

...De misdrijven waarbij dit wetsvoorstel kan worden ingezet, kunnen bovendien simpelweg door de Minister worden uitgebreid bij Algemene Maatregel van Bestuur. Dat is geen privacy by design, dat is function creep (doelverschuiving) by design. Dit staat op gespannen voet met het grondwettelijke vereiste in artikel 10 Grondwet dat iedere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gebaseerd dient te zijn op een wet in formele zin, met parlementaire goedkeuring vooraf. Privacy First verzoekt uw Kamer dan ook om dit wetsvoorstel te verwerpen, danwel tenminste paal en perk aan het huidige wetsvoorstel te stellen door de moties van de Kamerleden Bredenoord (over parlementaire controle) en Strik (over onafhankelijke toetsing) aan te nemen.

Hoogachtend,

Stichting Privacy First


 

Hackvoorstel wordt eindelijk besproken in de Eerste Kamer

We zouden het bijna vergeten, zolang heeft het geduurd, maar de Eerste Kamer kan eindelijk met de minister gaan debatteren over het hackvoorstel. Nadat de Tweede Kamer stemde over het wetsvoorstel, bleek de Eerste Kamer erg kritisch. Een eerste vragenronde was niet genoeg om de kritiek van de senatoren te stillen. Na een hoorzitting volgde een tweede vragenronde. Toen werd het maandenlang stil aan de kant van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Pas begin mei kwamen de antwoorden van de minister.

We zijn blij met de toezegging dat als er wordt gehackt er logging plaatsvindt die niet pas begint na het hacken, maar vanaf het moment dat er gehackt wordt. Waar we minder blij mee zijn, is het feit dat de minister toch nog ruimte laat op het gebied van onbekende kwetsbaarheden. Aan de ene kant geeft de minister aan dat er grote risico's zitten aan het gebruik van onbekende kwetsbaarheden en dat er daarom terughoudend mee wordt omgegaan. Toch komt er geen duidelijk en publiek afwegingskader voor het gebruik van die kwetsbaarheden. En dat is gek, want zo'n beleid komt er wel voor de AIVD en waarom zouden we dat dan voor de politie niet doen?

Een ander punt is dat er software gebruikt mag worden waarin onbekende kwetsbaarheden zitten die gebruikt worden om te hacken. De politie weet dan niet welke onbekende kwetsbaarheden worden gebruikt en hoeft die ook niet te melden. Maar dat neemt niet weg dat ze wel gewoon gebruikt worden met alle risico's van dien. Op deze manier worden we door het hackvoorstel juist kwetsbaarder.

De Eerste Kamer zal hierover gaan debatteren. Laten we hopen dat ze de pijnpunten aanpakken die Nederland onveiliger in plaats van veiliger maken.

Alles bij de bron; BitsOfFreedom [aanvullend een NRC artikel scan van; Nieuwe wet computercriminaliteit]


 

Bijstandsfraude wordt opgespoord met verborgen camera’s en gps-trackers. Verdachte is slechter beschermd dan die in strafzaak

Sociale diensten gebruiken verborgen camera’s en gps-trackers om bijstandsfraude op te sporen. Daarbij krijgen ze veel meer ruimte dan de politie in strafrechtelijk onderzoek. Rechtsgeleerden en advocaten maken zich zorgen om de rechtspositie van mensen met een uitkering. 

De Volkskrant kamde de casussen uit van tien verdachten van bijstandsfraude. Allemaal zeggen ze onschuldig te zijn en tot dusver zijn vijf van de tien vrijgesproken, en een zesde grotendeels. Ze beklagen zich erover dat de strijd tegen bijstandsfraude is doorgeslagen met dubieuze tipgevers, stalkende rechercheurs, verdraaide bewijzen en manipulatieve verhoren.

‘Het is belabberd geregeld voor bijstandsgerechtigden, in het strafrecht is het beter’, zegt advocaat Gerard Gijsberts. ‘Verdachten in strafzaken worden netter behandeld’, beaamt vakgenoot Nawid Fakiri. Zo moet de politie in strafzaken toestemming hebben van de officier van justitie om verdachten te bespieden met verborgen camera’s of om gps-trackers onder hun auto te plakken, terwijl sociale diensten dit op eigen gezag kunnen doen bij verdachten van bijstandsfraude. En anders dan bij verdachten in strafzaken is bij de verhoren van bijstandsgerechtigden zelden een advocaat aanwezig – sociale diensten hoeven hen namelijk meestal niet op hun recht op zwijgen of een advocaat te wijzen.

En hoewel soms sprake is van flagrant bedrog, zijn overtredingen meestal het gevolg van de complexe bijstandsregels, zegt Divosa de koepel van sociale diensten. 

Alles bij de bron; Volkskrant

PS; in het NRC van vandaag staat een artikel over armoede in Nederland en daarin deze quotes;

Volgens het SCP ben je arm als je, ten minste een jaar lang, niet het geld hebt voor spullen en voorzieningen die in de eigen samenleving „als minimaal noodzakelijk gelden”. Een alleenstaande heeft daar volgens het SCP nu 1.063 euro netto per maand voor nodig. Inbegrepen in dat bedrag zijn de kosten voor een paar sociale activiteiten, zoals incidenteel cafébezoek of het ontvangen van visite. Trek je die sociale kosten eraf, dan blijft er een basisbudget nodig van 971 euro netto. Onder die grens ben je in Nederland zonder meer arm, zegt het SCP.

Bijstandontvangers zijn met stip oververtegenwoordigd in de armoedecijfers. Bijna driekwart van de huishoudens die voornamelijk moeten rondkomen van die uitkering – à 943 euro netto voor een alleenstaande – zit onder de armoedegrens.

Alles bij de bron; NRC


 

 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’...

Vraag 2
Welke regels gelden er met betrekking tot het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties in huishoudboekjesapps van banken? Gelden voor deze apps andere regels dan voor het internetbankieren zelf? Zo ja, waarom bestaat hier verschil tussen? Denkt u dat consumenten dit onderscheid ook maken?

Antwoord vraag 2 

Als een klant gebruik maakt van een digitaal huishoudboekje of internetbankieren van een bank dan worden daar door de bank de persoonsgegevens van de klant voor gebruikt. Op het gebruik (en andere verwerking) van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. De AVG stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de eis dat gegevens niet voor een ander doel gebruikt mogen worden dan waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven of – zoals in dit geval – nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, namelijk die voor het gebruik van het digitale huishoudboekje of internetbankieren. In beginsel is op grond van de AVG geen aparte toestemming nodig van de klant voor het gebruik van klantgegevens voor direct marketing door de bank zelf ten behoeve van eigen, bestaande klanten.

2 De bank moet echter wel bij ieder bericht een makkelijke, gratis afmeldmogelijkheid bieden. Als de bank de gegevens van de klant ook wil gebruiken voor direct marketing in de vorm van het sturen van gepersonaliseerde advertenties van derden dan is daarvoor afzonderlijk toestemming nodig van de klant. Deze advertenties zijn alleen toegestaan als de klant deze afzonderlijke toestemming heeft gegeven en als ook aan de overige voorwaarden van de AVG wordt voldaan, zoals het voldoende beveiligen van de persoonsgegevens.

Vraag 6
Deelt u de mening dat het volstrekt onwenselijk is dat persoonlijke bankgegevens, die zijn verkregen uit de nutsfunctie van banken, worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties, zeker als dat advertenties van derden zijn?

 Antwoord vraag 6 

Ik begrijp en deel de zorgen over het gebruik van persoonlijke bankgegevens van klanten voor commerciële doelen, zoals advertenties. Met deze gegevens moet zeer zorgvuldig worden omgegaan. Ik deel echter niet de mening dat dergelijk gebruik van persoonsgegevens op voorhand altijd onwenselijk is. Gebruik van persoonlijke bankgegevens voor commerciële doelen kan ook voordelen bieden voor de klant. Daarbij kan gedacht worden aan op de klant toegesneden aanbiedingen voor producten of diensten. Voor de voorwaarden die hiervoor gelden verwijs ik naar het antwoord op vragen 2 en 5.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Moet ik nu weer zo'n privacy policy lezen?!

Misschien heb je dat de laatste tijd wel eens geroepen als je weer een mailtje kreeg van een bedrijf met een privacy policy. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei van kracht, en dit brengt een aantal veranderingen met zich mee...

...Waar is dit nou allemaal goed voor? Ook in privacyland zijn er genoeg mensen die beteuterd kijken naar al die ‘lege’ verplichtingen. Toch kunnen we er wel iets van bakken.

Gegevensbescherming gaat vooral om de vraag wie beslist. Mag een uitzendbureau weten wat je afkomst is, of alleen al dat je Aisha heet, met het risico dat ze je dan ongerechtvaardigd discrimineren? Mag je baas weten dat je weinig sport, of alleen al dat je regelmatig een gevulde koek pakt tijdens de pauze, als dat betekent dat je misschien ook zo’n fitnessarmband krijgt opgedrongen? Wat vind je van cookies die bijhouden welke websites je bezoekt en wat je dan precies bekijkt, zodat je op maat gesneden advertenties te zien krijgt?

Organisaties maken een eigen beoordeling , maar jij kan die beoordeling zelf betwisten. Je kan opvragen wat er precies met je persoonsgegevens wordt gedaan en vervolgens een berichtje sturen om te zeggen dat je dat niet wilt. Soms kan het nog makkelijker: je kan in je browser aangeven wat voor cookies je wel of niet accepteert, en op je telefoon bepaal je of een app toegang heeft tot je camera...

...en waar deze wet wel voor zorgt, is dat die moeilijke vragen over gegevensverwerking niet alleen worden beantwoord door – om terug te komen op de voorbeelden van hierboven – het uitzendbureau en de werkgever. Je kan zelf verzet aantekenen, toezichthouders kunnen ingrijpen, en het parlement mag altijd nog nadere regels stellen.

Vind je het nog steeds irritant dat je gebombardeerd wordt met privacy policies? Er ligt nu ten minste een hoop verantwoordelijkheid bij bedrijven en overheidsinstanties zelf. Deze verandering is ingevoerd toen duidelijk was dat de meeste mensen geen tijd hebben om regelmatig controle uit te oefenen over hoe hun data wordt gebruikt. Mocht je dit niet helemaal vertrouwen, dan moet je wel zelf actie ondernemen.

Alles bij de bron; NemoKennislink [Thnx-2-Claudia]


 

Rechter buigt zich morgen over de sleepwet

Morgenochtend is het zover. Dan zijn we in de rechtbank Den Haag waar we samen met een brede coalitie van burgerrechtenorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven de sleepwet aanvechten. 

De coalitie die deze zaak heeft aangespannen bestaat uit: Bits of Freedom, Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Free Press Unlimited, Greenpeace International, Waag Society, BIT, Voys, Speakup en het Platform Bescherming Burgerrechten. De coalitie wordt gecoördineerd door het Public Interest Litigation Project (PILP). De procesvertegenwoordiger van de coalitie is Boekx Advocaten.

Ondanks de uitslag van het referendum, is de sleepwet per 1 mei ongewijzigd in werking getreden. Het kabinet kondigde weliswaar aan dat het na de zomer met enkele wetswijzigingen zal komen, maar die wijzigingen zijn vooralsnog vooral van cosmetische aard. Bovendien moeten de aangekondigde wijzigingen eerst nog langs de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Die hebben zich hier nog niet over kunnen uitlaten terwijl de wet wel al volledig in werking is getreden.

De zaak die nu loopt is een kort geding. Dat is een spoedprocedure waarbij je de rechter om een snelle, voorlopige beslissing vraagt. De bezwaren en eisen van de coalitie staan in de dagvaarding waarmee het kort geding is gestart.

Morgen om 10.00 uur vindt de zitting plaats bij de rechtbank Den Haag. De zitting zal ongeveer twee uur duren en is openbaar. Aan het eind van de zitting zal de rechtbank aangeven wanneer de uitspraak volgt. Meestal is dat binnen twee weken na de zitting.

Alles bij de bron; BitsOfFreedom


 

Autoriteit Persoonsgegevens ontving 170 klachten over nieuwe privacywet

Per dag komen er zo'n 25 tot 30 klachten binnen, laat woordvoerder Pauline Gras van de AP weten. "Die komen van mensen zoals jij en ik, die denken dat hun persoonsgegevens niet goed worden verwerkt", zegt Gras. Het is volgens de AP nog te vroeg om trends in de klachten te herkennen. Het aantal binnengekomen klachten is volgens Gras "een signaal dat mensen privacy hoog in het vaandel hebben".

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei van toepassing. In de wet staat hoe instanties in Europa met persoonsgegevens moeten omgaan. De AP is de Nederlandse toezichthouder

Via een formulier op de website kunnen mensen een klacht indienen. Wel wordt altijd aangeraden om eerst zelf contact op te nemen met de instantie of betreffende persoon om privégegevens op te vragen.

Alles bij de bron; NU