Politie en Justitie

Om tijdens de EuroPride zakkenrollerij tegen te gaan zet de politie telefoons met track en trace in. Een zakkenroller die een telefoon steelt is op deze manier namelijk eenvoudig op te sporen, aldus de politie. Op welke manier de track en trace telefoons worden ingezet laat de politie niet weten. Volgens de politie heeft het geen zin voor zakkenrollers om de telefoons uit te zetten, aangezien de track en trace-informatie beschikbaar blijft. In het eerste weekend van de EuroPride heeft het gebruik van de speciale telefoons al tot drie aanhoudingen geleid.

De politie adviseert bezoekers verder om het imei-nummer en de inloggegevens van de telefoon paraat te hebben. De informatie kan door de politie worden gebruikt als slachtoffers van zakkenrollers bijvoorbeeld een volg-app zoals 'Find my phone' hebben geïnstalleerd. "Er zit tijdens de EuroPride speciaal een team klaar om telefoons op te sporen, maar dat heeft dan wel deze gegevens nodig om dat succesvol af te kunnen ronden", zo laat de politie verder weten. Die benadrukt dat de inloggegevens alleen worden gebruikt om het toestel te traceren. "Daarna worden ze gewist, want de politie heeft verder geen belang bij het gebruik hiervan."

Alles bij de bron; Security


Van Dun en Meesters, beiden professioneel freelance camera- en fotojournalist in de regio Brabant, maakten in 2014 video-opnamen van een politiedoorzoeking op een woonwagenterrein in Zaltbommel. De rechter-commissaris die ter plekke was, heeft de opnameapparatuur inclusief gegevensdragers in beslag laten nemen omdat zij niet zouden hebben voldaan aan een ordemaatregel. De ordemaatregel hield in er geen video-opnamen gemaakt mochten worden van de werkzaamheden, de mensen en de voertuigen. Omdat zij op de openbare weg stonden, hebben Van Dun & Meesters geen gehoor gegeven aan deze maatregel en zijn door gegaan met filmen, waarna hun gegevensdragers in beslag zijn genomen. Van Dun en Meesters hebben vervolgens een klaagschrift  ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant en kort daarop zijn de gegevensdragers geretourneerd.  

Vanwege het ontbreken van een onafhankelijke rechterlijke toetsing bij het opleggen van het filmverbod en de daaropvolgende inbeslagname, hebben Van Dun & Meesters de zaak voorgelegd aan de kantonrechter en naast een schadevergoeding ook een verklaring voor recht gevorderd. De vorderingen zijn afgewezen en Van Dun en Meesters zijn in beroep gegaan. Het filmverbod en de inbeslagname zijn opgelegd door een rechter-commissaris die ter plekke bij de doorzoeking was betrokken. Dat is een unieke situatie omdat doorgaans alleen een officier van justitie daarbij aanwezig is. Dat een rechter hier de doorzoeking leidt en tegelijkertijd een inperking van de vrije nieuwsgaring oplegt en daarover oordeelt, roept de vraag op of die rechter wel onafhankelijk is.

Het Persvrijheidsfonds en de NVJ steunen deze principiële zaak die van belang is voor de hele beroepsgroep omdat het ontbreken van een onafhankelijke rechterlijke toetsing bij het opleggen van het filmverbod en de daaropvolgende inbeslagname beperkingen zijn van de vrije nieuwsgaring.

Alles bij de bron; NVJ


In de strafzaak over de mislukte moordaanslag in Diemen zijn de peperdure gecodeerde telefoons van twee hoofdverdachten gekraakt. In mailverkeer bespreken zij de liquidatie vooraf én achteraf tot in detail, in straattaal...

...De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht over de door het Nederlands Forensisch Instituut onthulde communicatie. Sommigen van hun advocaten zijn geschrokken van de inhoud van de berichten en vrezen dat het Openbaar Ministerie nog meer brisante gesprekken achterhoudt om verder onderzoek niet te storen.

Officier van justitie Koos Plooij wees er op dat het NFI nog volop bezig is de telefoons van andere verdachten te openen.

Alles bij de bron; Parool


De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat Instagram de naw-gegevens en het ip-adres van een account moet vrijgeven. De moeder van een minderjarig kind eiste deze gegevens op, omdat het desbetreffende account pornografisch materiaal met de bijnaam van haar dochter verspreidde.

Daardoor suggereerde de accounthouder dat het bij het materiaal om de minderjarige zou gaan, zo schrijftde rechtbank in een persbericht. De foto's en video's zijn door bekenden van het meisje gedeeld. Instagram weigerde in eerste instantie de gegevens vrij te geven en beriep zich daarbij onder andere op zijn communityrichtlijnen. Ook stelde het Amerikaanse bedrijf dat het een neutraal platform is en niet aansprakelijk is voor de content van gebruikers.

De rechter oordeelde in kort geding echter dat er omstandigheden zijn waaronder Instagram de gegevens moet afstaan. Zo zijn de uitlatingen in kwestie onrechtmatig ten opzichte van de minderjarige en is het alleen mogelijk om via Instagram aan de gevraagde informatie te komen. Daardoor moest de rechter in dit geval een afweging maken tussen het belang van de minderjarige en de bescherming van de privacy van de accounthouder. Deze afweging viel in het voordeel van het meisje uit, omdat 'zij anders vogelvrij zou zijn' en geen manier zou hebben om zich tegen dit soort acties te verweren.

Alles bij de bron; Tweakers


Vanaf vandaag is het voor burgers die online aangifte bij de politie willen doen verplicht om zich via DigiD te legitimeren. "Zo kan vertrouwelijke informatie veilig worden gedeeld", aldus de politie. Op dit moment kan via de website van de politie aangifte worden gedaan van zaken als diefstal, vernieling en internetoplichting. Jaarlijks komen enkele honderdduizenden aangiften op deze manier bij de politie binnen. Vanaf 30 juni krijgen burgers een DigiD-inlogscherm te zien als zij hun aangifte starten.

DigiD is gekoppeld aan het Burgerservicenummer (BSN). Alleen personen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen hebben een Burgerservicenummer. Toeristen, expats en vluchtelingen kunnen daarom na vandaag niet langer online aangifte doen. De politie verwijst hen naar het politiebureau.

Alles bij de bron; Security


De Nederlandse politie en justitie houden zich al jaren niet aan de Wet politiegegevens en gaan dat de komende jaren ook niet doen. De oplossing? De wetten wijzigen, aldus Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. Dit bleek uit een rapport getiteld ‘Verbeterplan wet politiegegevens en informatiebeveiliging,' dat eind mei naar de Tweede Kamer ging. 

Het gaat nog minimaal tot 2020 duren voordat de Nederlandse politie en justitie zich grotendeels (maar niet volledig) aan een privacywet kunnen houden die sinds 2008 actief is – wat betekent dat de Nederlandse politie twaalf jaar nodig had om zich niet volledig aan de wet te houden.

Dit is natuurlijk volslagen gestoord. Naast het feit dat persoonsgegevensbescherming een fundamenteel onderdeel is van het werk van de politie, straalt het complete ongeloofwaardigheid en incompetentie uit als onze eigen politie en justitie zich niet volledig kunnen houden aan de wet. De Privacy Barometer – een website over de stand van privacy in de politiek – zette de vijf onderzochte “risicogebieden” uit het onderzoek onder elkaar. De politie scoorde op alle vijf een onvoldoende:

  1. De autorisaties van (politie-)mensen om bij gegevens te kunnen;
  2. Het delen van gegevens met anderen, waaronder andere agenten, andere opsporingsdiensten, de AIVD en overheidsdiensten in andere landen;
  3. De bewaartermijnen van gegevens;
  4. De rechten van de betrokken burgers;
  5. Het gebruik van gegevens kunnen verantwoorden

“Het is onbegrijpelijk dat we dit toestaan,” vertelt Rejo Zenger aan Motherboard. Zenger werkt bij digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom en schrijft al jaren over privacy bij de politie. Het is begrijpelijk dat de politie zich niet in één dag opeens volledig aan de wet kan houden, maar de politie heeft bijvoorbeeld al een module in hun nieuwe systeem om gegevens te verwijderen die ze niet langer mogen bewaren. Alleen die durven ze niet aan te zetten omdat ze niet weten of het wel werkt zoals ze willen. Ze zijn bang dat het te veel gegevens vernietigt. Dit had ook makkelijk voorkomen kunnen worden als er vanaf het begin rekening werd gehouden met privacy.”

De huidige problemen met het naleven van de Wet politiegegevens zijn vrij typerend. Mensen lijken in het algemeen maar weinig te geven om privacy, internetvrijheid en bescherming van persoonsgegevens, maar dat betekent niet dat we dit soort problemen makkelijk kunnen wegwuiven. “Er moet meer aandacht naar het belang van privacy. Dat is de enige oplossing,” aldus Zenger. 

Alles bij de bron; MotherBoard


Bijgaand bied ik u het “Verbeterplan wet politiegegevens en informatiebeveiliging” aan conform mijn toezegging tijdens het algemeen overleg privacy van 18 mei jongstleden. Dit verbeterplan is opgesteld door politie in reactie op de uitkomsten van diverse privacy-onderzoeken waarover ik u bij brief van 7 december 2015 (vergaderjaar 2015-2016, 33 842, nr. 3) heb geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


Inleiding

Eind 2015 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) aan de korpschef gerapporteerd over de in 2014 en 2015 uitgevoerde (externe) privacy audit. De ADR concludeert in dit rapport dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de politiegegevens, naar de stand van ultimo december 2014, in opzet, bestaan en werking niet of niet geheel voldeed aan de vereisten van de Wet politiegegevens (Wpg).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 december 2015 de Tweede Kamer bij brief geïnformeerd over deze auditrapportage, over de uitkomsten van het onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens naar de naleving door de politie van informatiebeveiligings- en gegevensbeschermingsvoorschriften van het Schengen Informatiesysteem (NSIS-II) en over het auditrapport van de ADR naar de beveiliging van het Europees Visum Informatiesysteem (EUVIS).... 

Dit verbeterplan bevat een overzicht van de maatregelen die de politie de komende jaren neemt om beter aan de Wpg te voldoen en bevat tevens de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging die moeten leiden tot het oplossen van de tekortkomingen die zijn geconstateerd in de onderzoeken naar EUVIS en NSIS-II. Met het uitvoeren van deze maatregelen zal de politie eind 2019 (de duur van het programma) grotendeels maar nog niet volledig de Wpg naleven. Het volledig kunnen naleven van de Wpg vergt onder andere aanpassingen in de huidige wetgeving en aanpassing of vervanging van bestaande (oudere) informatiesystemen. Dit zal niet allemaal binnen de looptijd van dit programma kunnen worden gerealiseerd. De verandering om tot de gewenste situatie te komen is dan wel in gang gezet.

Alles bij de bron; RijksOverheid [verbeterplan]


Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering van Predictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen, staat in een artikel in Secondant.

De komst van Predictive, Prescriptive, en andere vormen van politieoptreden op basis van computeralgoritmen, vraagt om een wezenlijke verandering in het proces van politieoptreden. Misschien nog wel meer dan bij Predictive Policing is hier een integrale benadering nodig, waarin doel, proces, informatie, techniek en mens en organisatie in samenhang met elkaar worden aangepakt. In feite zijn er 4 opeenvolgende implementatieniveaus, inclusief bijbehorende uitdagingen:

  • Intelligence-led Policing: informatie delen en deze gebruiken om te sturen.
  • Predictive Policing: analisten en wijkteams trainen in de omgang met voorspellende informatie.
  • Effect-led Policing: daadwerkelijke het effect registreren van verschillende interventies. Dus ook registreren wat er is gedaan, in plaats van alleen wat daar de resultaten van waren.
  • Prescriptive Policing: de adviezen accepteren van een systeem. Dit vraagt om aanpassing van de aansturing (cultuur en organisatie-inrichting) op door een systeem voorgestelde interventies.
In Van Predictive naar Prescriptive Policing. Verder dan vakjes voorspellen houden Selmar Smit en Arnout de Vries alle aspecten van Predictive Policing en Prescriptive Policing tegen het licht, inclusief de mythen rond dit thema.
 
Alles bij de bron; CCV & Secondant
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha