ID-Plicht - Paspoort

Het vermelden van het Burgerservicenummer (BSN) op het paspoort en andere reisdocumenten brengt geen grotere risico’s met zich mee dan het vermelden van de andere persoonsgegevens op het document, zo laat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van de PvdA weten. Aanleiding is een artikel over een man die op vakantie naar Turkije ging en daar zijn paspoort afgaf en een dag liet liggen. Een half jaar later werd de man het slachtoffer van identiteitsfraude.

De minister stelt verder dat het onleesbaar maken van het BSN op een kopie van het paspoort ervoor zorgt dat de beschikbare gegevens minder gevoelig voor fraude worden. Daarnaast kan de burger volgens Van der Steur ook andere gegevens onleesbaar maken wanneer deze niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens van een reisdocument worden gebruikt. "Identiteitsfraude kan voorkomen worden door zorgvuldig te handelen waar een combinatie van gegevens afkomstig van het reisdocument en andere bronnen wordt gebruikt", aldus de minister.

Hij stelt dat het als borg afgeven van een reisdocument in elk geval moet worden voorkomen. De minister geeft aan dat erover dit onderwerp binnenkort een gesprek zal plaatsvinden met de ANWB en brancheorganisaties in de horeca- en recreatiesector. 

Alles bij de bron; Security


Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat hotels, campings, autoverhuurbedrijven en andere bedrijven in de toeristenbranche uitleggen dat ze het paspoort van klanten niet mogen innemen. De minister reageert op de oproep van de ANWB. De organisatie wil een verbod op het innemen van paspoorten van vakantiegangers bij hotels, campings of andere accommodaties en verhuurbedrijven.

Plasterk laat weten dat dit verbod er al is. "Het paspoort is officieel van de staat en mag je alleen gebruiken voor identificatie. Je moet hem dus nooit uit handen geven", zo laat de minister weten. Ondanks het verbod komt het nog regelmatig voor dat vakantiegangers hun paspoort moeten afstaan en er kopieën van worden gemaakt.

De ANWB adviseerde dan ook om het paspoort niet af te geven of te laten kopiëren zonder het BSN-nummer af te dekken. Volgens de ANWB maken sommige accommodaties klakkeloos kopieën van paspoorten zonder dat onderdelen worden afgeschermd. Ook die praktijk moet volgens de organisatie worden aangepakt. "Ik bespreek graag met de ANWB waar het vaakst wordt gevraagd om een paspoort. Dan kunnen we een instructie maken, zodat instellingen weten dat je iemand niet mag vragen om zijn paspoort achter te laten", aldus Plasterk.

Alles bij de bron; Security


In navolging van het Hof Den Haag heeft de Raad van State vandaag geoordeeld dat de gemeentelijke ("decentrale") opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet onrechtmatig is wegens strijd met het recht op privacy. De Raad van State kwam tot dit oordeel in een viertal bestuursrechtelijke zaken van individuele burgers gesteund door Burgerrechtenvereniging Vrijbit.

Begin 2014 kwam het Hof Den Haag reeds tot ditzelfde oordeel in een vergelijkbare civielrechtelijke zaak, vervolgens werd deze zaak door de Hoge Raad echter alsnog niet-ontvankelijk verklaard en naar de bestuursrechter verwezen. 

Ondanks de latere niet-ontvankelijkheid bij de Hoge Raad staat het verbod op de opslag van ieders vingerafdrukken in databanken daarmee opnieuw als een juridische paal boven water.

Evenals bij de eerdere uitspraak van het Hof Den Haag betreurt Privacy First het echter dat de Raad van State de opslag niet onrechtmatig heeft willen verklaren op zuiver principiële gronden (wegens gebrek aan maatschappelijke noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit), maar 'slechts' op basis van technische ondeugdelijkheid. Privacy First zal de betreffende burgers dan ook adviseren om door te procederen richting het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Op basis van bestaande Straatsburgse jurisprudentie is de kans immers groot dat Nederland vervolgens alsnog principieel zal worden veroordeeld wegens schending van het recht op privacy (art. 8 EVRM). 

Daarnaast betreuren Privacy First en Burgerrechtenvereniging Vrijbit het dat de Raad van State niet kritisch heeft willen oordelen over de risico's van de op-afstand-uitleesbare RFID-chips (met gevoelige persoonsgegevens) in paspoorten en identiteitskaarten. Hetzelfde geldt voor de verplichte opslag van gezichtsscans in gemeentelijke databanken. Ook deze aspecten zullen in Straatsburg alsnog kunnen worden aangevochten.

Alles bij de bron; PrivacyFirst


Wie een paspoort aanvraagt, is hoe dan ook verplicht daarvoor vingerafdrukken af te staan. Voor een identiteitskaart geldt die verplichting niet. Dat volgt uit een uitspraak die de Raad van State woensdag heeft gedaan in zeven zaken.

De zaken draaiden om de weigering van mensen om vingerafdrukken af te staan voor een identiteitsdocument, omdat ze vrezen voor veiligheidsrisico's en inbreuken op hun privacy. In vier gevallen ging het om de aanvraag voor een paspoort, in drie gevallen om een aanvraag voor een identiteitskaart.

Volgens de Raad van State stonden de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Nuth en Maastricht in hun recht toen ze weigerden de paspoortaanvragen te behandelen van mensen die geen vingerafdrukken wilden afstaan. Maar de aanvragen voor een ID-kaart in Amsterdam, Utrecht en De Fryske Marren hadden wel moeten worden behandeld, omdat vingerafdrukken daarvoor niet verplicht zijn, aldus de raad. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Het afgeven van vingerafdrukken voor een paspoort is sinds 2009 verplicht.

Bron; NU


Unibet start vanaf juni 2016 met het verifiëren van de registraties van zijn gebruikers op basis van hun identiteitskaart. De gokwebsite wil zo als "Belgische marktleider het voorbeeld geven, met als doelstelling het Belgische kansspelbeleid en de bescherming van de online consument te verbeteren", zegt Ewout Keuleers van Unibet. 

"Correcte identificatie van spelers is onze grootste wens" en "een kwestie van gezond verstand", zegt Etienne Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie. Hij is dan ook blij dat er met de invoering van het systeem door Unibet eindelijk vooruitgang wordt geboekt.

Marique betreurt echter dat de verificatie via eID niet vanuit de overheid opgelegd wordt. Unibet is voorlopig nu de enige gokwebsite die het systeem zal gebruiken. "...., terwijl de staat had kunnen zorgen voor een coherente maatregel", zegt hij. Bovendien ziet hij een probleem bij het bewaren van de gegevens, die nu in handen komen van buitenlandse privébedrijven. "De staat geeft op dat vlak haar soevereiniteit af", vindt Marique.

Alles bij de bron; deRedactie


Met mijn brief van 11 maart jl. heb ik u geïnformeerd over het feit dat sinds de ingebruikname van nieuwe vingerafdrukopnameapparatuur (uitrol september-december 2015) circa 10 à 15% van de vingerafdrukken omgekeerd in de chip op het paspoort zijn opgenomen.

Zoals ik in mijn eerdere brief heb gemeld, zijn alle gemeenten direct gewezen op het juiste gebruik van de apparatuur. Gebleken is evenwel dat ondanks deze instructies (die ik meermalen onder de aandacht van gemeenten heb gebracht) het verkeerd om opnemen nog steeds voorkomt (in circa 5% van de gevallen). Op basis van deze steekproeven is mijn inschatting dat op dit moment in circa 70.000 paspoorten de vingerafdrukken verkeerd om zijn opgenomen.

Zoals ik in mijn eerdere brief al heb gemeld, zijn er geen directe gevolgen voor de burger, omdat de vingerafdrukken op het paspoort nog niet worden gebruikt voor controle bij grenspassage en omdat in de Europese verordening op grond waarvan de vingerafdrukken worden opgenomen voor verificatie expliciet is gemeld dat een negatief resultaat van de vergelijking geen afbreuk doet aan de geldigheid van het paspoort voor overschrijding van de buitengrenzen.

Het onderzoek naar de gevolgen voor de burger heeft zich daarom geconcentreerd op de vraag in hoeverre het uitlezen van omgekeerd op de chip opgenomen vingerafdrukken tot een “misser” bij verificatie leidt. Voor de apparatuur waarover de gemeenten beschikken voor het aanvraagproces geldt dat deze in staat is een omgekeerd aangeboden vinger te verifiëren.

Wel heb ik kunnen vaststellen dat de in Nederland bij de grensbewaking in gebruik zijnde uitleesapparatuur voor vingerafdrukken in Schengenvisa in staat is een omgekeerde opgeslagen vingerafdruk te herkennen door deze 180 graden te draaien. Ook Duitsland en de EU-grensbewakingsorganisatie Frontex hebben bevestigd dat hun apparatuur hiermee om kan gaan.

Ik blijf de ontwikkelingen op het gebied van het uitlezen van vingerafdrukken aan de buitengrenzen intensief volgen. Voordat tot daadwerkelijke uitwisseling wordt overgegaan, zal in EU-verband een audit plaatsvinden op dit proces in elk van de EU-landen waaraan de certificaten worden verstrekt. In dat kader zal Nederland nagaan of de uitleesapparatuur in het desbetreffende land in staat is om omgekeerd opgenomen vingerafdrukken te verifiëren.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Op 26 november 2015 en 3 december 2015 zijn er een aantal zaken mbt de paspoortwet bij de RvS behandelt. Daarna werd het muisstil en een uitspraak is er dan ook nog niet zoals bleek uit onderstaande bijdrage via de mail;

Beste mensen,
pdfOp verzoek van H. stuur ik jullie ter kennisgeving de brief die zijn advocaat schreef aan de RvS.

Telefonische navraag bij de RvS over hoe vaak ze het kunnen uitstellen uitstel kreeg ik als reactie op dat er geen wettelijke termijn voor is vastgelegd en de Raad ook wel eens 6x een kennisgeving met uitstel van 6 weken heeft doen uitgaan. We hebben dus formeel enkel te maken met de rechtsonzekerheid van een redelijke termijn waarbinnen er uitspraak gedaan behoort te worden, zonder dat daar een limiet aan zit of een onafhankelijke instantie kan bepalen wat onredelijk is.

Bij het EHRM kan je in principe nu wel aankaarten dat er inbreuk wordt gemaakt op je recht op fair trial, maar dan komt er (als je al ontvankelijk wordt verklaard) weer een aparte procedure DAARover in plaats van dat de inhoudelijke beoordeling van de kwestie biometrie en gebruik van RFID-chipopslag wordt opgestart.

Zelf ben ik er nog niet uit hoe te reageren op dit zoveelste uitstel van een uitspraak die de afsluiting moet gaan vormen van de nationale rechtsgang. Ik overweeg om in mijn reactie over deze zoveelste vertraging aan te kaarten dat er binnenkort ook weer een nieuw contact moet worden afgesloten met een fabrikant en beheerder van het technische aanvraag/uitgifte proces. Waarbij het misschien dan ook mogelijk is om de Tweede kamer weer eens op het onderwerp te reanimeren. Suggesties en tips zijn daarvoor zijn van harte welkom.

Contact met de afzender van de mail gaarne via de privacynieuws-contactpagina


Twee mannen uit Den Haag zijn aangehouden op verdenking van het vervalsen van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten. Het vermoeden bestaat dat mensensmokkelaars die vervalste documenten gebruikten om vluchtelingen illegaal Europa binnen te krijgen. 

Dinsdag vonden in twee woningen in Den Haag huiszoekingen plaats. Daarbij werden onder meer een printer, computers, blanco kaarten en bijna een halve ton aan contant geld in beslag genomen. De marechaussee doorzocht ook een theehuis in Den Haag. Dat werd vermoedelijk gebruikt als ontmoetingsplaats.

De zaak kwam aan het rollen nadat documentenexperts van de marechaussee tussen 2010 en 2013 Nederlandse documenten aantrof die veelal op dezelfde manier vervalst waren.... Die zou de kaarten vervalst hebben door blanco kaarten aan beide zijden te beplakken met stickers, een vervalsing die volgens de marechaussee redelijk makkelijk  te ontdekken is.

Verspreid over Europa zijn sinds 2010 tientallen identiteitspapieren aangetroffen die herleid kunnen worden naar de verdachten. Een grote vangst vond plaats bij een vrouw die onderweg was naar Griekenland. Zij had een groot aantal ID-kaarten op zak, bestemd voor vluchtelingen. Identiteitsfraude is een gevoelig thema, tegen de achtergrond van de gewapende strijd in Syrië en Irak en de aanslagen in Parijs en Brussel. De angst bestaat dat strijders van IS met valse papieren Europa proberen te bereiken. 

Volgens de recherche van de Koninklijke Marechaussee is het uniek dat dit soort identiteitsfraude tot aan de bron wordt blootgelegd. ,,We treffen vaker valse Nederlandse documenten aan, maar het is niet eerder voorgekomen dat we ook de vervalser hebben gevonden.'' 

Alles bij de bron; AD


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha