ID-Plicht - Paspoort

HetNieuweRijkLogoDe bewustwording rondom onze privacy blijft groeien en mensen gaan steeds meer vragen stellen. Het beleid dat onze overheid voert is dan ook niet vanzelfsprekend. 

De politiek wordt af en toe wakker en de SP en de VVD stelden kritische kamervragen over de opslag van vingerafdrukken. Er volgen steeds meer mensen die weigeren hun vingerafdrukken af te geven of zelfs een procedure starten.

De Nederlandse regering kan en wil niet garanderen dat het verzamelen van uw privé-gegevens u later niet in de problemen zal brengen. Maar zelfs op dit moment al blijkt dat er lang niet altijd zorgvuldig wordt omgesprongen met uw afdrukken en ook nu geeft uw gemeente geen enkele garantie. 

Veel mensen benaderen ons dan ook omdat ze een nieuw paspoort nodig hebben, maar grote moeite hebben met het afgeven van hun vingerafdrukken.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hetnieuwerijk.nl

De vereniging Vrijbit heeft de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de aanvullende identificatieverplichting uit de Kieswet in te trekken voor ALLE stemgerechtigden die in eigen kieslokaal hun stem willen uitbrengen bij verkiezingen.

Alleen zo zou voorkomen kunnen worden dat de verkiezingen niet democratisch verlopen omdat met name die groepen kiezers worden uitgesloten die (1) financieel en/of (2) fysiek niet in staat zijn een geldig identiteitsbewijs te verkrijgen en (3) allen die principieel weigeren om hun biometrische gegevens te laten registreren in een digitaal overheidsregister en/of in een paspoort/ID-bewijs.

Op 11 april 1944, aanstaande zondag 66 jaar geleden!, werd de 'centrale databank' persoonsbewijzen in 'het Witte Huis' in Den Haag gebombardeerd door 6 Britse jachtbommenwerpers.

Dit gebeurde op verzoek van het Nederlandse verzet dat veel last had van deze centrale registratie.

Het gebouw bevatte het centrale bevolkingsregister met duplicaten van alle uitgegeven persoonsbewijzen.

De Duitsers konden daarmee steeds onderzoeken of iemands persoonsbewijs vals was. Dit heeft vele verzetsstrijders en onderduikers het leven gekost....

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Het kabinet stelt vast dat gemeenten stembureauleden zorgvuldiger moeten selecteren en beter moeten instrueren. Daarnaast komt het kabinet tegemoet aan oudere kiezers die niet meer maatschappelijk actief zijn en daardoor vaak geen geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meer hebben.

Om deze groep kiezers te helpen, kunnen bij de verkiezingen op 9 juni 2010 en bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 ook identiteitsdocumenten worden gebruikt die maximaal vijf jaar zijn verlopen. In het kader van het aankomend wetsvoorstel verkiezingsproces zal worden gezocht naar een structurele oplossing van dit knelpunt.

SP raadsleden hebben ondermeer in de gemeenteraad van Amsterdam en Zaanstad vragen gesteld over vingerafdrukken in reisdocumenten. Soortgelijke vragen stelden zij ook in de Tweede Kamer. Zie ook: http://www.vrijbit.nl/.

Mocht uw college van B&W eveneens vragen te beantwoorden krijgen van leden van uw gemeenteraad over dit onderwerp dan kunt u hier de beantwoording van de vragen die in Amsterdam zijn gesteld bekijken. De antwoorden zijn inhoudelijk afgestemd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron; NVVB

De in het antwoord document genoemde folder staat hier

Een Utrechtse student is maandag naar de rechter gestapt omdat hij een paspoort wil, maar niet wil dat zijn vingerafdrukken worden opgenomen in een databank.

Sinds 21 september vorig jaar worden van iedereen die een paspoort aanvraagt enkele vingerafdrukken opgeslagen in een databank. De student, Aaron Boudewijn, weigerde zijn vingerafdruk af te geven en kreeg daarom geen paspoort. Hij heeft beroep aangetekend bij de Utrechtse rechtbank.

Omstreden

De databank van vingerafdrukken is omstreden. Europese regels schrijven voor dat er in het paspoort vingerafdrukken en een gezichtsscan worden opgenomen. Maar het aanleggen van een databank is een louter Nederlandse beslissing. Tegenstanders denken dat die databank kan worden gekraakt, en ze vrezen fouten als justitie hem gaat gebruiken.

Interview met Aaron Boudewijn dinsdag in de Volkskrant.

Bron; www.volkskrant.nl

Toen ik gisteren in een bibliotheek waar ik geen lid van ben Internet wilde gebruiken, moest ik daarvoor een "dagaccount" laten aanmaken, en daarvoor moest ik mij legitimeren. Desgevraagd werd mij uitgelegd dat het voor was gekomen dat er in die bibliotheek draigmails waren verstuurd vanaf een webmail adres (voordat de huidige regeling daar was ingevoerd). De politie had toen gevraagd wie die verstuurd had. Om de politie nu wel desgevraagd die informatie te kunnen leveren was de regeling ingevoerd dat allen gebruikers die zich tevoren hadden gelegitimeerd daar het internet op mochten.

Ze zeiden ook dat je je tegenwoordig (om dezelfde reden) ook in internetcafés en dergelijke moet legitimeren. Weet u of dat waar is? Ik maak alleen gebruik van zulke café's in het buitenland en daar heb ik nog nooit meegemaakt dat ze mijn ID wilden zien.

Wat ik vermoed is dat de als altijd overijverige politie zelf een regel heeft bedacht - maar die heeft volgens mij geen wettelijke basis. En volgens art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (dat hier rechtstreeks van toepassing is op grond van art. 94 van de Grondwet) is bij privacyinbreuk een wettelijk basis vereist (het betrof een door de overheid bekostigde bibliotheek). of de bibliotheek heeft zelf de regel bedacht, om de politie in het vervolg terwille te kunnen zijn als er weer een dreigmail wordt verstuurd.

Ik wind me hier om twee redenen over op:

Het is de zoveelste maatregel die gewone goedwillende burgers hindert - maar geen enkel effect zal hebben op wie werkelijk kwaad in de zin heeft. Wie anoniem wil dreigen kan dat nog steeds op heel veel manieren doen.

Als mijn vermoeden juist is, dan verzint de politie hier haar eigen regels. Dat gaat principieel tegen het "legaliteitsprincipe" in. En ik constateer telkens weer, dat die politie wel vaker haar eigen regels verzint. Volgens mij is de politie een van de ernstigste gevaren voor onze privacy. En politiek geeft ook signalen dat die eigenlijk overal bij zou moeten kunnen. Maar iedereen die een klein beetje verstand heeft van organistieleer weet dat macht altijd gecontroleerd moet worden.

Mail 2 ;

Beste Yatta,
Voor zover ik het nu overzie is het probleem van deze bibliotheek dat ze alleen geregistreerde gebruikers het Internet op laten, zelfs iemand zoals ik die maar voor één dag een account zou krijgen.
Want het is wel zo dat de (Nederlnadse implementatie van de) dataretentierichtlijn verplicht om allerlei gegevens van geregistreerde(!) gebruikers te bewaren, o.a. naam/adres/woonplaats (bijlage bij art. 13.2a telecommunicatiewet). En dan is het niet helemaal vergezocht om adres etc. te controleren.

Wat ik gewoon niet weet is of je in Nederland nog veel mogelijkheden hebt om zonder gebruikersaccount te internetten. Ik kom nogal eens in (wetenschappelijke) bibliotheken. In sommige bibliotheken moet je aanloggen (bijv. KB in Den Haag), maar niet op het Vredespaleis. In Leiden moet je ook aanloggen, maar voor catalogusraadpleging snel tussendoor zijn er een aantal publieke PC's. Waarop je nog kunt webmailen. In Utrecht zijn de bekendste webmail systemen afgeschermd.

En dan is er ook nog Wifi. Zelf gebruk ik dat weinig sinds mijn netbook vorig jaar uit mijn rugzak ge"rol"d is (in Lissabon). Maar volgens mij heb je via WIFI ook nog ampele mogelijkheden om dreigbrieven te sturen.

Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen - het gaat erom dat ze de voordeur helemaal dichtpanseren terwijl de achterdeur gewoon open staat.

Met grote dank aan R. voor het delen van deze ervaring

In Europa zijn sinds 1995 uit overheidsgebouwen en diplomatieke posten ruim 340.000 blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers en rijbewijzen gestolen. Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag. De krant baseert zich op cijfers van het Korps Landelijke Politiediensten, dat put uit het Schengen Informatie Systeem.


Volgens NRC zijn er tussen 1998 en 2006 uit zes Nederlandse diplomatieke posten 1841 blanco reisdocumenten ontvreemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou na de inbraken de beveiliging hebben verbeterd.

Zowel het KLPD als Buitenlandse Zaken kon de cijfers uit NRC zaterdagochtend nog niet bevestigen.

Blanco reisdocumenten zijn vele honderden tot duizenden euro's waard op de zwarte markt. De georganiseerde criminaliteit handelt er in. De paspoorten zijn vooral in trek bij mensenhandelaren.

Dit artikel komt van ; www.telegraaf.nl

 

NRC Artikel in te zien via scribd

Deel 2 van het NRC artikel staat hier
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha