45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Binnenlands Nieuws

Nieuws uit NL

Europese privacytoezichthouder kritisch over vingerafdruk in ID-kaart

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, Giovanni Buttarelli, is kritisch op het voorstel van de Europese Commissie om identiteitskaarten verplicht van biometrische gegevens te voorzien. De Europese Commissie stelde in april voor om identiteitskaarten verplicht van twee vingerafdrukscans en een gezichtsscan te voorzien.

Met het voorstel wil Brussel dat de ID-kaart zowel juridisch als praktisch gezien meer op het paspoort gaat lijken. De Europese privacytoezichthouder betwijfelt de toegevoegde waarde van biometrische data op ID-kaarten, omdat het document in tegenstelling tot een paspoort alleen gebruikt kan worden om vrij in de Schengenzone te reizen. De identiteitskaart wordt echter niet routinematig gecontroleerd als EU-burgers door het gebied reizen, benadrukt de privacytoezichthouder.

Burgers gebruiken de identiteitskaart bovendien vooral voor andere doeleinden dan reizen, zoals communicatie met de overheid, banken en luchtvaartmaatschappijen, concludeert Buttarelli. Daarom stelt de toezichthouder dat het verwerken van biometrische data in ID-kaarten in strijd is met het "fundamentele recht op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens."

Biometrische gegevens vallen onder de Europese privacywet AVG onder zogenoemde bijzondere persoonsgegevens en mogen daarom alleen in uitzonderlijke gevallen verwerkt worden.

Alles bij de bron; NU


 

Vroeg-signalering van schulden en privacy hoeven elkaar niet te bijten

Vroegsignalering van schulden en privacy lijken een tegengestelde combinatie, maar hoeven elkaar niet te bijten. Als je kunt legitimeren waarom je als gemeente inbreuk maakt op privacy en je aan de spelregels houdt. Dat zegt Jan Siebols, initiatiefnemer van het project Landelijke uitrol vroegsignalering...

...Maar hoe waarborg je op dit moment bij vroegsignalering van schulden de privacy van debiteuren? En wat is er veranderd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Op basis van de ervaringen uit het project Landelijke uitrol vroegsignalering is de handreiking ‘Vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens’ (pdf) gemaakt door PBLQ. Deze toont volgens de makers aan dat het mogelijk is om de privacy te waarborgen, mits aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan...

...Er worden volgens Siebols veel vragen naar aanleiding van de AVG gesteld door gemeenten, maar hij heeft alle antwoorden al paraat. ‘Met de handreiking blijf je als gemeente binnen de grenzen. De AVG maakt het niet overdreven complex, maar je moet je wel netjes aan de spelregels houden. Dat betekent dat de gegevens alleen terechtkomen bij wie het hoort en dat je goede afspraken maakt met samenwerkende partijen. Doe aan dataminimalisatie; niet méér gegevens dan nodig en niet bij meer mensen dan nodig.’

Ook een goede infrastructuur waar informatie terechtkomt kan bijdragen om je aan de regels te houden. Er zijn verschillende bronnen bij vroegsignalering. Gemeenten kunnen een melding rechtstreeks ontvangen of bijvoorbeeld via de Vindplaats van Schulden van BKR, die ze distribueert.

Alles bij de bron; GemeenteNU


 

Opinie; Offer het medisch beroepsgeheim niet op aan de wens om fraude te bestrijden

In zijn streven fraude in de zorg aan te pakken, maakt minister De Jonge geld tot het leidende criterium. De Jonge wil dat niet alleen instanties als de Belastingdienst, zorgverzekeraars en gemeenten gegevens uitwisselen waardoor de fraude aan het licht kan komen, maar ook artsen. Daarmee breekt de wet het medisch beroepsgeheim open en daarvoor is dat beroepsgeheim veel te waardevol.

Nu was het beroepsgeheim van artsen niet absoluut. In bepaalde gevallen mag of moet een arts vertrouwelijke gegevens van een patiënt doorgeven. Daarvoor geldt het principe dat het moet gaan om ernstige dreiging, waardoor risico op zwaar letsel of de dood voorkomen kan worden...  Nu is de zorgfraude volgens de minister ernstig genoeg om het medisch beroepsgeheim ook hiervoor te laten vallen. Het weglekken van die 19 miljoen euro, een fractie van de totale zorgkosten van 95 miljard.

Het beroepsgeheim van artsen is een groot goed en heel waardevol. Te waardevol om te worden opengebroken om louter financiële redenen. Alleen groot menselijk leed, zoals huiselijk geweld of kindermisbruik, is zwaar genoeg om het beroepsgeheim te laten vallen. Daarnaast geldt ook een praktisch bezwaar, aangevoerd door de artsenfederatie KNMG.

Om zorgfraude tegen te gaan heeft de KNMG zelf nl anderhalf jaar geleden een soort tussenpersoon ingevoerd. Deze onafhankelijk deskundig arts kan in geval van zorgfraude gegevens uit een medisch dossier doorgeven aan Justitie. .....Van die mogelijkheid is nog niet eenmaal gebruikgemaakt, zegt de KNMG. 

Alles bij de bron; Trouw


 

Klanten hebben recht op hun persoonlijke gegevens - maar krijgen dat niet altijd

De strenge Europese privacywetgeving AVG is nu ruim twee maanden van kracht. Deze wet verplicht bedrijven onder meer om klanten te vertellen welke persoonlijke gegevens ze over hen verzamelen, met welk doel, en met wie, hoe en waarom ze die gegevens delen.

Hoe gaan bedrijven daarmee om? De Volkskrant vroeg tien Nederlandse en buitenlandse bedrijven het hemd van het lijf: wat weet u over ons? Hoe weet u dat? Waarom wilt u dat weten? Met wie deelt u dat? Wie beslist daarover? Waar kan ik bezwaar maken? Het blijkt dat veel bedrijven worstelen met privacyvragen van klanten...

...Al in juni dienden ruim zeshonderd mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van hun persoonlijke gegevens, vooral door bedrijven. Een klein deel daarvan gaat specifiek over inzageverzoeken; mensen krijgen bijvoorbeeld niet te zien welke gegevens over hen worden bewaard. De AP heeft inmiddels ongeveer vierhonderd klachten onderzocht. In juli waren er weer bijna vijfhonderd klachten.

Ook bij Bits of Freedom komen klachten binnen, aldus Korteweg. Soms gaat het overduidelijk mis, bijvoorbeeld toen iemand ongevraagd zeer gedetailleerde informatie kreeg over het gebruik van een dating-app. Niet zijn gegevens, maar die van iemand anders. Veel vaker ziet de organisatie dat bedrijven het proces frustreren. ‘Je moet dan enorm veel moeite doen om de informatie naar boven te krijgen, terwijl de nieuwe regels nou net duidelijk maken dat het eenvoudig en kostenloos moet kunnen.’ ...

...Daarnaast geven weinig  organisaties antwoord op alle vragen. Dat is soms ook onkunde, hoewel bedrijven ruim twee jaar de tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op de AVG.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Gemeente Zwolle lekt BSN tweeduizend inwoners via envelop

Zwolle heeft het burgerservicenummer van tweeduizend inwoners gelekt door die zichtbaar te maken in het venster van verstuurde enveloppen. De enveloppen, die per post waren verstuurd, waren gericht aan uitkeringsgerechtigden in Zwolle en bevatte formulieren. In het envelopvenster was echter naast de adresgegevens ook het burgerservicenummer en cliëntnummer zichtbaar.

Vijf mensen hebben bij de gemeente geklaagd over het lekken van hun gegevens. Zwolle heeft het datalek inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Alles bij de bron; Security


Ombudsman onderzoekt gegevensuitwisseling overheid

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de uitwisseling van persoonlijke gegevens door de overheid en wil graag van burgers weten wat die hiervan vinden.

Bij het delen van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties kan het gaan om wijkteams, een jeugdbeschermingstafel of een overleg om schulden op te lossen. De ombudsman is nu bezig om in kaart te brengen wat burgers ervan vinden als overheidsinstanties persoonsgegevens met elkaar delen en wat men belangrijk vindt als deze onderlinge gegevensuitwisseling plaatsvindt.

"We horen graag wat u heeft meegemaakt. Ook horen we graag wat u vindt dat de overheid zou moeten doen om bij deze keten overleggen uw privacy te beschermen", aldus de ombudsman. Mensen die willen reageren kunnen tot 15 september van dit jaar een e-mail met hun reactie naar de ombudsman sturen.

Alles bij de bron; Security


 

Kamervragen over herleidbaar BSN op voorkant paspoort

Het CDA-Kamerlid Van der Molen heeft Kamervragen aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gesteld over de herleidbare vermelding van het burgerservicenummer (BSN) op de voorkant van het paspoort. Op paspoorten van na 2014 is het burgerservicenummer nog steeds zichtbaar en herleidbaar in de verzameling gegevens onderaan de houderpagina. 

Het Kamerlid wil van de staatssecretaris weten waarom bij de identiteitskaart en op het rijbewijs de gegevens met daarin een herleidbaar BSN uitsluitend op de achterkant zijn geplaatst en bij het paspoort niet.

Van der Molen is dan ook benieuwd of Knops bij de eerstvolgende herziening van het paspoort bereid is om alle naar een BSN herleidbare gegevens van de voorzijde van het paspoort te verwijderen. 

Alles bij de bron; Security


 

Kabinet vraagt om reacties op aanpassingen sleepwet

Het kabinet is een Internetconsultatie gestart waarbij het om reacties vraagt op de aangekondigde aanpassingen van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook bekend als de sleepwet. 

De aanpassingen zijn nu in een concept-wetsvoorstel opgenomen waarop het publiek via Internetconsultatie.nl kan reageren. Het is de bedoeling om de wet voor 1 januari 2019 van kracht te laten worden. Wanneer deze datum niet wordt gehaald kan worden besloten om bepaalde delen van het wetsvoorstel met terugwerkende kracht te laten gelden.

Het gaat dan met name om het onderdeel over het opstellen van een wegingsnotitie voor alle buitenlandse diensten, dat vanaf 1 januari volgend jaar van kracht moet zijn. In de wegingsnotities worden verschillende criteria meegenomen, zoals de democratische inbedding van de buitenlandse dienst, de mensenrechtensituatie in een land, professionaliteit en betrouwbaarheid van de dienst, wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de dienst en het niveau van gegevensbescherming. Tot en met 19 augustus kan er op het concept-wetsvoorstel worden gereageerd.

Alles bij de bron; Security